Album Homebook Design vol. 6

30 projektów, 300 stron, nieskończona ilość inspiracji.

Homebook Design vol. 6 to kolejne wydanie albumu, w którym znalazły się najpiękniejsze wnętrza autorstwa wybranych polskich pracowni współpracujących z portalem Homebook.pl.

Najnowsze wydanie albumu to zbiór wyselekcjonowanych wnętrz. Łączy je oszczędność formy, odrzucenie zbędnej dekoracyjności i funkcjonalność. Idea przewodnia Homebook Design vol. 6 zgodna jest z hasłem “forma wynika z funkcji” – podstawą stylu Bauhaus, który w zeszłym roku obchodził swoją 100. rocznicę.

Twórcy albumu za sprawą przedstawionych projektów chcą udowodnić, jak istotna jest funkcja przestrzeni. Przemyślany układ wnętrza i skoncentrowanie na ważnej roli światła sprawiają, że aranżacja domu marzeń staje się zdecydowanie łatwiejsza. 

Każde wnętrze odzwierciedla indywidualizm właściciela, inspiruje i okazuje, że dom to miejsce, w którym najważniejsi są ludzie. Każde udowadnia, że połączenie estetyki i funkcjonalności jest możliwe. Nie ma różnicy, czy jest to projekt przestronnego wnętrza nowoczesnego domu, małej kawalerki na poddaszu, klimatycznego mieszkania w kamienicy, loftu budynku starej fabryki, apartamentu dla singla czy domu dla rodziny. Różnorodność zebranych projektów udowadnia, że graniczeniem w aranżacji wnętrz może być tylko wyobraźnia.


Anna Poprawska, redaktor naczelna Homebook Design

3 egzemplarze albumu Homebook Design vol. 6 wysłane zostaną do zwycięzców konkursu organizowanego na instagramowym profilu SO-INTERIO.

Regulamin konkursu

Wodzisław Śląski, 15.02.2020 r.

Regulamin konkursu Kochamy wnętrza


§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Kochamy wnętrza (dalej: Konkurs), prowadzonym przez DK-STUDIO Jolanta Drąszcz ul. Przemysława 4/78, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-253-08-14.
 2. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu SO-INTERIO pod adresem: https://www.instagram.com/so.interio/.
 3. Sponsorem nagród jest Domodi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000‌0402177, NIP ‌894 ‌303 ‌57 ‌43, Regon ‌0217‌621‌27.
 4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22.02.2020 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 01.03.2020 r. (do godziny 23.59). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 03.03.2020 r.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.


§2. Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

 1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Jest pełnoletnia;
 3. Posiada profil na Instagramie;
 4. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem;
 5. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;
 6. Wykonała Zadanie Konkursowe.
 7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.


§3. Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe polega na spełnieniu trzech wymogów:
  I. Opublikowaniu komentarza pod Zdjęciem Konkursowym zamieszczonym na profilu so.interio (https://www.instagram.com/so.interio/) z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe „Które pomieszczenie w domu jest Twoim ulubionym?”
  II. Polubieniu na Instagramie profilu so.interio (https://www.instagram.com/so.interio/) i homebook.pl (https://www.instagram.com/homebook.pl/)
  III. Oznaczeniu dwóch osób, które zostaną zaproszone do Konkursu.
 2. Organizator wybierze 3 najlepsze odpowiedzi konkursowe i nagrodzi każdego z ich autorów Albumem Homebook Design vol. 6.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 03.03.2020 r. w wiadomości prywatnej przesłanej w serwisie Instagram.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci Albumu Homebook Design vol. 6 jest przesłanie do dnia 05.03.2020 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 5. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom do dnia 15.03.2020 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zdjęć.
 7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: – Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika; – Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich; – Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem; – Korzystanie przez DK-STUDIO i Domodi Sp. z o.o. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. – Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki SO-INTERIO i HOMEBOOK w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). – Uczestnik udziela DK-STUDIO i Domodi Sp. z o.o. niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres bezterminowy od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: – Niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram; – Niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu; – Zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; Naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; – Zawierających treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż DK-STUDIO i Domodi Sp. z o.o..


§4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest DK-STUDIO Jolanta Drąszcz ul. Przemysława 4/78, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-253-08-14.
 2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
 4. Dane uczestników powierzone zostaną następującym podmiotom: I. AB Promotions Sp. z o.o. os. Dąbrówki 1b, 44-300 Wodzisław Śląski NIP 647 257 45 79 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; II. Domodi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000‌0402177, NIP ‌894 ‌303 ‌57 ‌43, Regon ‌0217‌621‌27 – w celu przekazania danych adresowych do wysyłki nagród.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.


§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: hello@so-interio.pl
 2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej inspiracji
Czytaj więcej

so-interio

SO-INTERIO to zbiór inspiracji z dziedziny architektury i aranżacji wnętrz. Oprócz fotografii znajdziesz tu artykuły eksperckie oraz kalendarz wydarzeń branżowych.…
Czytaj więcej